กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 81 ถึง 90 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
812563วัดพระยาทำกรุงเทพมหานครสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
822563วัดบรมนิวาส (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงบประมาณ
832563วัดนาคกลางกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน
842563วัดตรีทศเทพ (ธ)กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
852563วัดดุสิดารามกรุงเทพมหานครสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
862563วัดปรินายกกรุงเทพมหานครสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
872563วัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
882563วัดราชสิงขรกรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
892563วัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครสำนักงานศาลปกครอง
902563วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครสำนักงานศาลยุติธรรม