กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 71 ถึง 80 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
712563วัดนรนาถสุนทริการาม (ธ)กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
722563วัดมหรรณพารามกรุงเทพมหานครมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
732563วัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
742563วัดชัยชนะสงครามกรุงเทพมหานครวุฒิสภา
752563วัดเสมียนนารีกรุงเทพมหานครศาลรัฐธรรมนูญ
762563วัดวชิรธรรมสาธิตกรุงเทพมหานครสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง
772563วัดปากน้ำกรุงเทพมหานครสมาคมศิษย์วัดปากน้ำ
782563วัดเทพลีลากรุงเทพมหานครสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
792563วัดบุรณศิริมาตยาราม (ธ)กรุงเทพมหานครสมาคมสตรีสัมพันธ
802563วัดดาวดึงษารามกรุงเทพมหานครสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ