กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 61 ถึง 70 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
612565วัดราชคฤห์กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะถวายวันออก
622565วัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
632565วัดเวฬุราชิณกรุงเทพมหานครวัดมีเจ้าภาพแล้ว (รอลิขิต)
642565วัดดุสิดารามกรุงเทพมหานครวุฒิสภา นำโดยศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา
652565วัดบรมนิวาส (ธ)กรุงเทพมหานครสถานกงสุลสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ประจำประเทศไทย นำโดย นางสาวพัชรพิมล ยังประภากรกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ประจำประเทศไทย
662565วัดบุรณศิริมาตยาราม (ธ)กรุงเทพมหานครสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
672565วัดปากน้ำกรุงเทพมหานครสมาคมลูกศิษย์วัดปากน้ำ
682565วัดหิรัญรูจีกรุงเทพมหานครสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชินูปถัมภ์
692565วัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
702565วัดกาญจนสิงหาสน์กรุงเทพมหานครสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยฯ