กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 61 ถึง 70 จาก 309 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
612563วัดสระเกศกรุงเทพมหานครกระทรวงการคลัง
622563วัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
632563วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
642563วัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม
652563วัดนางนองกรุงเทพมหานครกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
662563วัดเศวตฉัตรกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย
672563วัดชิโนรสารามกรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรม
682563วัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครกระทรวงอุตสาหกรรม
692563วัดยานนาวากรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
702563วัดหงส์รัตนารามกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร