กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 51 ถึง 60 จาก 266 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
512564วัดหิรัญรูจีกรุงเทพมหานครกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
522564วัดนางนองกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหม
532564วัดอนงคารามกรุงเทพมหานครกระทรวงการคลัง
542564วัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
552564วัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม
562564วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
572564วัดเศวตฉัตรกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย
582564วัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรม
592564วัดเครือวัลย์ (ธ)กรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
602564วัดหนังกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร