กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 41 ถึง 50 จาก 238 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
412564วัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครกรมราชทัณฑ์
422564วัดยานนาวากรุงเทพมหานครกรมสรรพสามิต
432564วัดราชผาติการาม (ธ)กรุงเทพมหานครกรมสรรพากร
442564วัดหิรัญรูจีกรุงเทพมหานครกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
452564วัดนางนองกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหม
462564วัดอนงคารามกรุงเทพมหานครกระทรวงการคลัง
472564วัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
482564วัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม
492564วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
502564วัดเศวตฉัตรกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย