กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 41 ถึง 50 จาก 266 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
412564วัดวิเวกวายุพัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
422564วัดชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยาสำนักงานอัยการสูงสุด
432564วัดนครสวรรค์นครสวรรค์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
442564วัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครDr. Dolly Swee, Dr. Ni Ni, Tanlly Swee จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
452564วัดราชสิงขรกรุงเทพมหานครกรมการจัดหางาน
462564วัดนรนาถสุนทริการาม (ธ)กรุงเทพมหานครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
472564วัดพระศรีมหาธาตุ (ธ)กรุงเทพมหานครกรมทางหลวงชนบท
482564วัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครกรมราชทัณฑ์
492564วัดยานนาวากรุงเทพมหานครกรมสรรพสามิต
502564วัดราชผาติการาม (ธ)กรุงเทพมหานครกรมสรรพากร