กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 31 ถึง 40 จาก 177 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
312564วัดพระศรีมหาธาตุ (ธ)กรุงเทพมหานครกรมทางหลวงชนบท
322564วัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครกรมราชทัณฑ์
332564วัดยานนาวากรุงเทพมหานครกรมสรรพสามิต
342564วัดราชผาติการาม (ธ)กรุงเทพมหานครกรมสรรพากร
352564วัดหิรัญรูจีกรุงเทพมหานครกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
362564วัดอนงคารามกรุงเทพมหานครกระทรวงการคลัง
372564วัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม
382564วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
392564วัดเศวตฉัตรกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย
402564วัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรม