กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 31 ถึง 40 จาก 232 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
312566วัดอนงคารามกรุงเทพมหานครธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
322566วัดนรนาถสุนทริการาม (ธ)กรุงเทพมหานครธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
332566วัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครนางทิพย์วรรณ จิรชนานนท์ และครอบครัว
342566วัดอัปสรสวรรค์กรุงเทพมหานครนางปราณี เกียรติพันธ์
352566วัดยางกรุงเทพมหานครนางสาวปัทมา รุ่งเรือง
362566วัดวชิรธรรมสาธิตกรุงเทพมหานครนางสุพัตรา ฉัตรนิธิกุล
372566วัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครนางเตือนใจ คงฉิม
382566วัดจันทารามกรุงเทพมหานครนางเล็กฮั้ว แซ่ลิ้ม
392566วัดราชสิงขรกรุงเทพมหานครนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาชิกวุฒิสภาและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภา
402566วัดเครือวัลย์ (ธ)กรุงเทพมหานครนายกวีพจน์ วรยิ่ง