กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 21 ถึง 30 จาก 204 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
212567วัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครตระกูล ภมรมนตรี
222567วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
232567วัดสระเกศกรุงเทพมหานครธนาคารอาคารสงเคราะห์
242567วัดสัมพันธวงศาราม (ธ)กรุงเทพมหานครธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
252567วัดปรินายกกรุงเทพมหานครธนาคารแห่งประะเทศไทย
262567วัดอินทารามกรุงเทพมหานครนางดวงพร แซ่ตั้ง
272567วัดอัปสรสวรรค์กรุงเทพมหานครนางพรทิพย์ เหลี่ยมมุกดา พร้อมคณะ
282567วัดบุณยประดิษฐ์กรุงเทพมหานครนางพรรณี แซ่ตั้ง (ตั้งซิ่วฮั้ว) พร้อมบุตรธิดา
292567วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธ)กรุงเทพมหานครนางสาวนฤพร กาญจนจารี รองประธานกรรมการฯ
302567วัดระฆังโฆสิตารามกรุงเทพมหานครนางสาวปฐมาภรณ์ เตมียเวส