กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 21 ถึง 30 จาก 244 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
212563วัดราชผาติการาม (ธ)กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
222563วัดอนงคารามกรุงเทพมหานครกรมราชทัณฑ์
232563วัดกาญจนสิงหาสน์กรุงเทพมหานครกรมสรรพสามิต
242563วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธ)กรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมือง
252563วัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหม
262563วัดสระเกศกรุงเทพมหานครกระทรวงการคลัง
272563วัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
282563วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
292563วัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคม
302563วัดนางนองกรุงเทพมหานครกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม