กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายนามผู้ขอรับพระกฐิน

แสดง 11 ถึง 20 จาก 198 ผลลัพธ์
#ปี พ.ศ.ชื่อวัดจังหวัดผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
112564วัดยานนาวากรุงเทพมหานครกรมสรรพสามิต
122564วัดระฆังโฆสิตารามกรุงเทพมหานครมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
132564วัดราชบุรณะกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวง
142564วัดราชสิงขรกรุงเทพมหานครกรมการจัดหางาน
152564วัดเศวตฉัตรกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย
162564วัดหลักสี่กรุงเทพมหานครนายประกอบ นางวรรณา จิรกิติ
172564วัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครสภาผู้แทนราษฎร
182564วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธ)กรุงเทพมหานครบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
192564วัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
202564วัดแก้วโกรวารามกระบี่เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์